Dzob.pl - Platforma pracy
facebook
Regulamin serwisu dzob.pl:

§ 1. Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu dzob.pl, w tym dostępu i korzystania z ich poszczególnych funkcjonalności.

2. Każda osoba korzystająca z dostępu do serwisu dzob.pl zwana dalej użytkownikiem, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze strony.

3. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
a) kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.)
b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104);
c) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
d) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904).

4. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.


§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

Administrator – właściciel zarządzający i prowadzący serwis pod adresem www.dzob.pl.

Dane osobowe – zestaw niezbędnych danych użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu właściwego świadczenia usług drogą elektroniczną.

Konto – dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła). Konto jest miejscem w Serwisie, gdzie Użytkownik wprowadza i zarządza m.in swoimi danymi, a także wykonuje operacje dotyczące bezpośrednio jego profilu.

Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami.

Serwis – serwis internetowy dalej zwany strona internetowa, znajdujący się pod adresem elektronicznym www.dzob.pl prowadzony i stanowiący własność Administratora.

Użytkownik – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna posiadającą zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna (Firma), korzystająca z serwisu.


§3. Warunki korzystania z serwisu.

1. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW w pełni obsługującej język skryptowy JavaScript oraz funkcjonalności cookies.

3. Korzystający z serwisu użytkownik powinien w szczególności:
a) nie powodować jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu oraz do korzystania z serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników.

4. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności działań utrudniających lub destabilizujących działanie serwisu, administrator jest uprawniony do zgłoszenia przedmiotowego działania właściwym organom.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że działanie polegające na próbie destabilizacji serwisu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że administrator uprawniony jest do zamieszczenia na stronach serwisu reklam lub odnośników (linków) do innych stron internetowych.

7. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do wprowadzania korekty ww. danych a także do żądania zaniechania ich przetwarzania przez usunięcie Konta z Serwisu.


§ 4. Usługi
1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość stworzenia CV ze swoich danych oraz informacji a także innych treści o swojej osobie łącznie z możliwością umieszczania fotografii z własnym wizerunkiem. Składają się one na pojęcie Profilu Użytkownika. Użytkownicy mogą także korzystać z szeregu innych usług Serwisu takich jak udostępnianie swoich CV innym użytkownikom ze statusem firma.


Wszelkie prawa zastrzeżone 2024.
Regulamin serwisu | Polityka prywatności | Kontakt